Úvod

Cenník

Komplexné služby BOZP a OPP


Ceny za komplexné služby v oblasti BOZP a na úseku OPP sú predmetom vzájomných dohôd a na základe vykonanej obhliadky užívaných priestorov. Cena závisí:
 • od charakteru vykonávanej činnosti právnického subjektu alebo fyzickej osoby - podnikateľa (výroba, administratíva, skladové hospodárstvo ...)
 • od množstva dohodnutých hodín vykonaných prác mesačne, štvrťročne, polročne
 • od počtu zamestnancov
 • od rozsahu rizikových prác
 • od počtu prevádzok a objektov
 • od rozsahu spracovania základnej dokumentácie BOZP a OPP
 • od množstva realizovaných školení zamestnancov v priebehu roka
 • od dohodnutého množstva realizovaných kontrol nad rámec legislatívne stanovených .....

Jednorázové služby a školenia zamestnancov


Cena za jednorázové služby
Napr. spracovanie dokumentácie BOZP a OPP, šetrenie príčin registrovaného a závažného pracovného úrazu, spracovanie požiarnobezpečnostnej charakteristiky užívanej stavby, koordinátor bezpečnosti práce, stavebný dozor, kontrola, opravy a a dodávka hasiacich prístrojov, Kontrolu, opravy hydrantov a tlakové skúšky hadíc ,kontrola alkoholu ..., sa stanovuje na základe vzájomnej dohody podľa rozsahu prác.

Cena za jednorázové školenia
zamestnancov v oblasti BOZP a OPP sa stanovuje na základe vzájomnej dohody podľa rozsahu a počtu účastníkov. Cena zahrňuje:
 • prípravu podkladov na školenie (osnova, záznam, testy ...)
 • samotný výkon školenia
 • spracovanie záznamov zo školenia
 • dopravné náklady