Úvod

Služby BOZP a OPP

 • výkon bezpečnostnotechnickej služby (autorizovaný bezpečnostný technik) dodávateľským spôsobom
 • výkon činnosti technika požiarnej ochrany dodávateľským spôsobom
 • výkon koordinátora bezpečnosti práce na stavenisku
 • spracovanie dokumentácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • spracovanie dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi
 • vstupné a pravidelné školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP
 • vstupné a pravidelné školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov na úseku OPP
 • jednorázové školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov o BOZP a OPP
 • školenie práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou (nie horolezecká technika)
 • školenie zamestnancov, ktorí používajú pri pracovnej činnosti motorové vozidlo do 3,5 t
  (nie vodič z povolania)
 • posúdenie stavby z hľadiska ochrany pred požiarmi pred kolaudáciou
 • vykonanie analýzy súčasného stavu BOZP a OPP v spoločnosti
 • spracovanie požiarnobezpečnostnej charakteristiky užívanej stavby (príloha č. 1a k vyhláške MV SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii)
 • kontrola, opravy a dodávka hasiacich prístrojov
 • kontrolu, opravy hydrantov a tlakové skúšky hadíc
 • stavebný dozor
 • poradenstvo v oblasti BOZP a OPP


Podľa požiadavky klienta uvedené výkony zabezpečujeme aj
v anglickom jazyku